O co nám jde
Komunitní centrum Nýrsko - kONEkt

je provozováno spolkem ALFA Nýrsko z.s. a Jednotou bratrskou sbor Nýrsko. Projekt je zaměřen na rozvoj komunitního centra, zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Nýrska a spádových obcí.


Projekt 2023


Předchozí projekt (2020 - 2022)

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014357

Komunitní centrum zahrnuje:

 • Volnočasový klub pro děti a mládež - Klub Alfa
 • Přednášky na školách zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti (drogy, partnerské vztahy, násilí a šikana, válka a terorismus,..)
 • Rodinné poradenství, pomoc s řešením rodinných konfliktů, výchovy dětí a složitých životních situací
 • Zaštiťuje a sdružuje činnost dalších organizací

Cíle komunitního centra:

Komunitní centrum ve městě Nýrsko vytváří prostor pro setkávání místní komunity, zejména rodin s dětmi či mládeže starší patnácti let. Je nástrojem pro řešení problémů komunity, nalézání vnitřního potenciálu pro jejich řešení a výrazně přispívá k prevenci sociálního vyloučení. Posiluje schopnosti komunity řešit své problémy aktivizací místních zdrojů. Zajišťuje kvalitní alternativy pro trávení volného času pro mladé lidi ve smyslu realizace kulturních a vzdělávacích aktivit. Zvyšuje schopnost komunity efektivně spolupracovat na řešení problémů a posiluje participativní procesy jako důležitý nástroj udržitelného rozvoje regionu.

Z tohoto cíle vyplývají dílčí cíle projektu:

 • působit proti vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů vyskytující se u cílové skupiny, a to jak přednáškami a diskuzemi na školách, tak následnými aktivitami
 • nabízet pomoc a podporu při zvládání obtížných životních událostí a konfliktních situací
 • poskytovat individuální rozhovory, poradenské konzultace, zprostředkování řešení problémů
 • aktivizovat tvůrčí energii u cílové skupiny, zapojovat jedince do smysluplného trávení volného času
 • podporovat vlastní aktivity a nápady cílové skupiny, pomáhat jim při jejich realizaci zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti členů cílové skupiny
 • minimalizovat možná rizika související se způsobem života mladých lidí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy
 • předcházet rodinným a manželským problémům, případně je pomáhat řešit

Naše plány pro následující období:

 • vytvořit bezpečné a bezbariérové vnitřní i venkovní zázemí pro setkávání rodičů malých dětí
 • pořídit vybavení pro fungování komunitní kuchyně
 • nákup hracích prvků pro nejmenší děti a další vybavení pro smysluplné využití volného času
 • zaměřit se na preventivní aktivity pro mladé rodiny sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené
 • zajišťovat přednášky, divadelní představení, koncerty a další společenské akce v prostorách KC
 • pořádat aktivity mimo prostory KC (vícedenní společné pobyty s mladými lidmi z celé ČR, sportovní akce, preventivní přednášky na ZŠ,..)
 • rozšířit síť dosavadní spolupráce s místními partnery o další spolupracující organizace
 • zajímat se o individuální potřeby členů, na jejichž základě bude aktualizován akční plán KC a mnoho dalšího

Projekt běží od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2022.

Tento projekt navazuje na předchozí projekt "Komunitní centrum Nýrsko" reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280, který byl zahájen 1. 9. 2018 a ukončen 29. 2. 2020. Výstupy z ukončeného projektu naleznete v sekci Dokumenty).


Předchozí projekt (2018 - 2020)

O co nám jde

Komunitní centrum ALFA

je realizován Občanským sdružením ALFA Nýrsko z.s. Projekt je zaměřen na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Nýrska a spádových obcí... 

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280 

Zahrnuje:

 • Volnočasový klub pro děti a mládež - Klub Alfa
 • Přednášky na školách zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti (témata drogy, partnerské vztahy, násilí a šikana, válka a terorismus).
 • Manželské poradenství, pomoc s řešením rodinných konfliktů, výchovy dětí a složitých rodinných situací.
 • Zaštiťuje a sdružuje činnost dalších organizací

Cíl projektu:

Komunitní centrum ve městě Nýrsko slouží lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí. Vytváří prostor pro setkávání komunity sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let. Je nástrojem pro řešení problémů komunity a prevenci sociálního vyloučení. Posiluje schopnosti komunity řešit své problémy aktivizací místních zdrojů. Přináší kvalitní alternativy pro trávení volného času pro mladé lidi ve smyslu realizace kulturních a vzdělávacích aktivit. Zvyšuje schopnost komunity efektivně spolupracovat na řešení problémů a posiluje participativní procesy jako důležitý nástroj udržitelného rozvoje regionu.

Cílové skupiny komunitního centra Primárně se jedná o sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené členy komunity, mezi které spadají především: · Děti a mládež · Rodiny s dětmi (mladé rodiny, neúplné rodiny, maminky a tatínkové na mateřské či rodičovské dovolené, rodiny s dětmi se zdravotním omezením,...) · Osoby ohrožené nezaměstnaností (krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaní, lidé s nízkým vzděláním, lidé v předdůchodovém věku, absolventi škol bez praxe,...) · Osoby ohrožené sociálním vyloučením (drogově závislí, vracející se z výkonu trestu, bydlící v sociálně vyloučených lokalitách, na "špatných adresách"...) · Senioři a osamělí lidé (lidé bez rodinného zázemí, lidé po ztrátě blízké osoby, stárnoucí lidé s dospělými dětmi,..)

Z tohoto cíle vyplývají dílčí cíle projektu:

 • působit proti vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů vyskytující se u cílové skupiny a to jak přednáškami a diskuzemi na školách, tak následnými aktivitami
 • nabízet pomoc a podporu při zvládání obtížných životních událostí a konfliktních situací
 • poskytovat individuální rozhovory, poradenské konzultace, zprostředkování řešení problémů
 • aktivizovat tvůrčí energii u cílové skupiny, zapojovat jedince do smysluplného trávení volného času
 • podporovat vlastní aktivity a nápady cílové skupiny, pomáhat jim při jejich realizaci zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti členů cílové skupiny
 • minimalizovat možná rizika související se způsobem života mladých lidí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy
 • předcházet rodinným a manželským problémům, případně je pomáhat řešit

Naše plány pro rok 2019:

 • nadále upravujeme a dovybavujeme vnitřní prostory
 • nákup nových společenských her, kulečníkového stolu a další vybavení pro smysluplné využití volného času.
 • Vytvořit prostor pro maminy s dětmi - hračky, posezení, minikavárničku ...
 • zorganizovat setkání šumavské mládeže
 • zvelebit vnější plochu budovy - graffiti
 • nadále se podílet na streetworku v ulicích města Nýrska
 • zúčastníme se vzdělávacího a pracovního pobytu mládeže v Chrastavě a mnoho dalšího
© 2019 Agentura P-R-Evolution. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!