Barevny panacek

Naši sponzoři:

Projekt ALFA

je realizován Občanským sdružením ALFA Nýrsko z.s. a Jednotou bratrskou – sbor Nýrsko. Projekt je zaměřen na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Nýrska a spádových obcí…

Zahrnuje:

 • Volnočasový klub pro děti a mládež – Klub Alfa
 • Přednášky na školách zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti (témata drogy, partnerské vztahy, násilí a šikana, válka a terorismus).
 • Manželské poradenství, pomoc s řešením rodinných konfliktů, výchovy dětí a složitých rodinných situací.

Cíl projektu:

Hlavním cílem je snaha o zlepšování kvality života cílové skupiny tj. dětí, mládeže a rodin z Nýrska.

Z tohoto cíle vyplývají dílčí cíle projektu:

 • působit proti vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů vyskytující se u cílové skupiny a to jak přednáškami a diskuzemi na školách, tak následnými aktivitami
 • nabízet pomoc a podporu při zvládání obtížných životních událostí a konfliktních situací
 • poskytovat individuální rozhovory, poradenské konzultace, zprostředkování řešení problémů
 • aktivizovat tvůrčí energii u cílové skupiny, zapojovat jedince do smysluplného trávení volného času
 • podporovat vlastní aktivity a nápady cílové skupiny, pomáhat jim při jejich realizaci zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti členů cílové skupiny
 • minimalizovat možná rizika související se způsobem života mladých lidí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy
 • předcházet rodinným a manželským problémům, případně je pomáhat řešit

Naše plány pro rok 2018:

 • zabydlet se v nových prostorách v bývalé prodejně elektro MARPA
 • nákup společenských her, nové šipky a další vybavení pro smysluplné využití volného času.
 • Vytvořit prostor pro maminy s dětmi – hračky, posezení, minikavárničku …
 • podpořili jsme vznik Bikers teamu, pořídili jsme vybavení pro tento sport, kameru na natáčení videí se sportovní tématikou. Aktivitu rozšiřujeme o sjezdovou dráhu v Nýrsku – paralelně se sjezdovkou.
 • nadále se podílet na streetworku v ulicích města Nýrska
 • zúčastníme se vzdělávacího a pracovního pobytu mládeže v Chrastavě a mnoho dalšího

Spolupracujeme:

Město Nýrsko

Díky pochopení vedení města, se nám podařilo již po druhé dostat dotaci z městského rozpočtu. V přednáškách pro veřejnost reflektujeme aktuální potřeby města a spolupracujeme na přípravě výstavby skateparku.

POIT 14 Plzeň

provozuje středisko pro muže ve věku 18 – 40 let. Zajišťuje nepřetržitou službu a hlavně program pro své klienty. Cílem projektu je pomoci s problémem závislosti, motivovat jednotlivce k léčbě a aktivizovat jeho úsilí k dosažení cíle, jímž je abstinence drog, zdravý životní styl a znovunavrácení se do společnosti.

Slánka o.s.

Organizace zabývající se prevencí patologických jevů ve společnosti se zaměřením na mladé lidi. Přednášková činnost pro základní a střední školy v celé České republice.

Jednota Bratrská

Díky podpoře vedení Jednoty Bratrské máme možnost koučinku zaměřeného na rozvoj dovedností v oblasti lidských vztahů, zdrojů a vedení. Jednota Bratrská a občanská sdružení pod ní spadající, je provozovatelem mnoha podobných zařízení s celonárodní působností.

Lékaři

Udržujeme kontakty a v případě potřeby provádíme konzultace s MUDr. Janou Štochlovou, MUDr. Tomášem Šmídou a MUDr. Annou Kubátovou z okresní hygienické stanice. Cílem je zprostředkovat odbornou pomoc, konzultaci nebo léčbu.

Probační a mediační služba Klatovy

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

Paintball Sruby

Atraktivní a zajímavý program nám pomáhají utvářet lidé pronajímající nám paintballové hřiště a vybavení nedaleko Nýrska – v Srubech u Všerub.Komunitní centrum Nýrsko

Cílem projektu je:
a) vytvořit komunitní centrum ve městě Nýrsku, které bude sloužit lidem sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým z tohoto města i z okolních obcí,
b) vytvořit prostor pro setkávání komunity, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let,
c) umožnit řešení problémů komunity a poskytnout prevenci sociálního vyloučení.

Kontaktní osoba: Petr Vaňkát (alfa.nyrsko@gmail.com)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 29. 2. 2020

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009280